Dosyalar

İzmir Jeotermal Enerji Aramaları Dikili-Hasanağa Köyü 1378 Ruhsat Nolu Sahada Arama Sondajı


 

 İzmir Jeotermal Enerji Aramaları  Dikili-Hasanağa Köyü  1378 Ruhsat Nolu Sahada Arama Sondajı

 

PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ

Proje konusu faaliyet, MTA Genel Müdürlüğü tarafından İzmir İli 1378 Ruhsat Numaralı 1278,33 hektar büyüklüğündeki ruhsatın 1000 m2’lik kısmı kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanan jeotermal kaynak arama faaliyetidir. Arama faaliyeti kapsamında İzmir İli Dikili İlçesi Hasanağa mevkiinde jeotermal kaynak arama ruhsatlı alanda bir adet 500 metre 1 adet sondaj çalışmasını yapılması planlanmaktadır (Ek-2). Yapılması planlanan sondaj çalışması tapulu şahıs arazisinde yapılacak olup sondaj çalışması yapılmadan önce, çalışmanın yapılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından ve arsa sahiplerinden gerekli izinler alınmıştır.

MTA Genel Müdürlüğü tarafından açılması planlanan her bir jeotermal kaynak arama sondaj çalışmalarında 3 vardiyada toplam 23 personel çalıştırılması planlanmaktadır. Sondajların planlanmasında, önceden yapılan jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal etüt çalışmalarından elde edilen veriler esas alınmıştır. Açılması planlanan arama sondajlarında karotlar alınıp jeofizik kuyu logu ölçümü yapıldıktan sonra kuyu kapatılacak ve alan rehabilite edilecektir.

Jeotermal kaynak arama sondajında çalışacak personelin içme - kullanma ihtiyaçlarını gidermek için su kullanımı söz konusu olacaktır. Kişi başına su kullanımı ortalama 150 lt/kişi.gün alınarak; kullanılan günlük içme - kullanma suyunun toplam miktarı; 23 Kişi x 150 lt/kişi.gün = 3,45 m3/gün olarak hesaplanmıştır. Tesiste çalışacak personelin kullanım suyu tankerle temin edilecektir. İçme suyu ise özel şirketlerden damacanalar ile sağlanacaktır. Jeotermal kaynak arama sondajı açılması sırasında sondaj çalışmasının ihtiyacı olarak ve yollarda tozlanmayı önlemek için günde yaklaşık 10 m3 su kullanılacaktır. Sondaj çalışmalarında kullanılacak kullanım suyu özel şirketlerden tankerle alınacaktır.

Çalışma alanına ulaşım için yol açılması ve sondaj makinesinin yerleştirilmesi için platform betonunun yapılması gerekecektir. Sondaj lokasyonlarına ulaşım için öncelikle var olan yollar değerlendirilecek, ihtiyaç doğması halinde arsa sahibinden gerekli izinler alınarak yeni yol açımına gidilecektir. Arazi hazırlığı aşamasında oluşan kazı malzemesi saha içerisinde uygun bir alanda depolanacak ve sondaj sonrası arazi düzenlemede kullanılacaktır. Bu işlemlerden önce üst toprak tabakası sıyrılıp ayrıca depolanarak muhafaza edilecek ve arama çalışmalarının sonlanmasını müteakip arazi düzenlemede işleminin ardından en üste tekrar serilecektir.

Sondaj çalışması esnasında su bazlı sirkülasyon sıvısı (sondaj çamuru) kullanılacaktır. Bu durum, çevreye olabilecek olumsuz etkileri en aza indirecektir. Sondaj çalışması esnasında dere yada su kuyularından kullanılacak su için ilgili DSİ Bölge/İl Müdürlüğüne bilgi verilecektir. Sondaj sirkülasyon sıvıları dere yataklarına deşarj edilmeyecek ve taşmalar önlenecektir. Sirkülasyon sıvısının özelliğini yitirmesi durumunda depolanması için tabanı ve kenar yüzeyleri geçirimsiz atık çamur havuzu açılacaktır. Havuzlar açılırken yüzeydeki üst toprak ayrıca sıyrılacak ve üst toprak depolama alanında depolanacaktır. Sondaj çalışmaları başlamadan önce çamur havuzunun yeri hazırlanacaktır. Çamur havuzlarına yüzey sularının girmemesi için çamur havuzlarının etrafına drenaj kanalları açılacak ve drenaj kanalı atık çamur havuzuna bağlanacaktır. Ayrıca, çamur havuzları ve atık çamur havuzunun taşması ve yüzey sularının havuzlara girişinin engellenmesi amacıyla, havuzların hazırlanması esnasında kazılan toprak kütlesi set olarak kullanılacaktır.

İzmir İli dahilinde, 1378 nolu ruhsatta yapılması planlanan S-1 sondaj alanı, en yakın yerleşim alanı olan Ağcayazı Mevkiine kuş uçuşu yaklaşık 300 metre, en yakın 2 meskün mahalle kuş uçuşu yaklaşık 150 metre mesafede olup vasıfsız tapulu şahıs arazisinde yapılacaktır.

Yapılması planlanan jeotermal kaynak arama sondajları yapılacakları bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel çevrede olumlu etkiler yapacaktır ve istihdam yaratacaktır. MTA Genel Müdürlüğü sondaj çalışmaları süresince bu işlerle ile ilgili olan tüm harcamalarını öncelikle sondajların yapılacağı bölge ve civarında faaliyet gösteren firmalardan karşılayacaktır.

Proje sahası ve etki alanında çığ, heyelan, kaya düşmesi, v.b. doğal afet olayları gözlenmemiştir. Bunun yanı sıra zeminde akma, oturma, kabarma gibi deformasyonlar olmamıştır. Proje sahası ve etki alanında nüfus yoğunluklu alan (yerleşim merkezi, okul, hastane, yurt, kreş, otel vb. hassas yerleşimler) bulunmamaktadır.

Sondaj makinesi, ekipmanları ve sondaj çalışması esnasında kullanılacak konteynırlar oluşabilecek depremden doğrudan etkilenmediğinden, herhangi bir depremsellik bulunmamaktadır.

Yapılacak sondaj çalışmaları esnasında 5686 sayılı “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” ve “Uygulama Yönetmeliği” Hükümlerine uyulacaktır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.