Dosyalar

İsmail ANADOLU, Çandarlı Körfezinde Jeotermal Amaçlı Isı Akısı Ve Sıcaklık Ölçümleri


İsmail ANADOLU, Çandarlı Körfezinde Jeotermal Amaçlı Isı Akısı Ve Sıcaklık Ölçümleri

 

ÖZ

Denizde manyetik alan ölçümleri yaparak ısı akısı haritasını çıkarmak. Bu haritalar da oluşan anomalilerdeki yükselmeler ve düşüşler analiz edilip bölgenin jeotermal alan olup olmadığını gözlemlemek.

 

Anahtar sözcükler : Manyetik alan, Isı akısı, Sıcaklık, Curie Sıcaklığı

BÖLÜM BİR

GİRİŞ

Yer içinin tam olarak tanımlanabilmesi için yerin ısıl alanının incelenmesi gereklidir. Yeryüzünde ölçülen ısı akısı değerleri ile yerin ısıl alanı hakkında bilgi edinilebilir.

Yerkürenin sahip olduğu ısı enerjisi veya yerin iç ısısı; levhaların hareketi, depremler, volkanizma, manto içerisindeki konveksiyon akımları, jeotermal alanlar, yer içi radyoaktif elementlerin yarılanma ömürleri, gravitasyon enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi ve basınç nedeniyle sıcaklığın derinlikle artmasından kaynaklanır.

Yerin ısı akısına ilişkin ölçmeler yaparak yerkürenin iç sıcaklığı ile kıtaların kayması ve depremler gibi jeodinamik olayların ana kaynağı olan mantodaki ısı hücrelerinin yapısını anlamak, jeotermik enerji alanlarını belirlemek, kabuk yapısındaki derin yanal ve düşey değişimleri belirlemek ve yerkabuğuna ilişkin önemli yapısal özellikleri belirlemek mümkün olmaktadır.

Yerin içerisinden yeryüzüne doğru akan ısı enerjisine yerin ısı akısı (terrestrial heat flow) denir. SI sistemine göre birimi; birim metre kareden geçen miliwatt cinsinden enerji (mW/m2)’dir. Isı akısının cgs sistemine göre birimi; birim saniyede santimetre kareden geçen mikro kalori (μcal/cm2.sec)’dir. Bu iki birim arasında,  1 μcal/cm2.sec veya 1 HFU = 41.84 mW/m2 iliĢkisi vardır.

Isı akısı çalışmaları bölgesel veya Türkiye geneli için bir çok kiĢi tarafından araştırma nitelikli yapılmıştır. Türkiye’nin bir bölümünü kapsayan Avrupa ısı akısı haritası çalıĢmaları (Cermak vd, 1978; Cermak vd, 1979), Karadeniz ve Akdeniz çalıĢmaları (Ericson, 1970), Ege denizi çalıĢmaları (Jongsma, 1974 ve Fytikas, 1980), sıcaklık gradyanı yöntemi kullanılarak hazırlanan Türkiye ısı akısı haritası çalıĢmaları (Tezcan ve Turgay, 1989), silika sıcaklığı yöntemi ile hesaplanan Türkiye

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.