Dosyalar

Türkiye’nin Jeotermal Kaynakları, Projeksiyonlar, Sorunlar Ve Öneriler Raporu


Türkiye’nin Jeotermal Kaynakları, Projeksiyonlar, Sorunlar Ve Öneriler Raporu

 

TMMOB Yayın No: 123

1. GİRİŞ

Artan enerji ihtiyacı, fosil yakıtların yenilenememesi, maliyet fazlalıkları ve olumsuz çevre etkileri, ülkeleri alternatif enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Hızlı gelişmenin yarattığı tüketim artışı ve kaynak kullanımında fosil yakıtların giderek azalan rezervleri nedeniyle Türkiye’de de alternatif enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaşmaktadır. Türkiye, enerji kaynakları konusunda özellikle petrol ve doğal gaz rezervleri açısından dünya ölçeğinde yoksul bir ülkedir. Enerji ihtiyacını yerli kaynaklarıyla karşılayamadığından, her yıl arz güvenliğini sağlamak için enerji ithal etmektedir. Kaynaklarından üretilen enerjiden fazlasının tüketilmesi olgusu, enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğumuzu ifade eder. Türkiye’nin enerji ihtiyacını yerli kaynaklardan karşılama oranı % 28 olup karşı oranda da dışa bağımlıdır. Enerji tüketimindeki artış eğilimi ve dışa bağımlı olduğumuz gerçekliği, kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi, üretiminin arttırılması, güçlendirilmesi, maksimum faydanın türetilmesi, kısaca toplam enerji üketimindeki mevcut payının artırılması gerekliliğini apaçık ortaya koymaktadır. Öte yandan bilinen bir gerçektir ama bir kez daha vurgulamakta yarar var: En etkili ve verimli enerji politikası, enerjinin ekonomik kullanılmasıdır. Bu bakımdan enerjinin israf edilmemesi de uygulanması gereken ve enerji politikası kadar önem taşımaktadır.

Yenilenebilir kaynaklardan, Ülkemizin jeolojik zenginliği olan ve önemli bir potansiyeli barındıran jeotermal kaynakların araştırma sürecinin başından günümüze kadar yapılançalışmalarda en büyük pay sahibi MTA Genel Müdürlüğü’dür. Sürecin en önemli aktörlerinden MTA yanında, 90 lı yıllardan itibaren değişik kurum, kuruluş ve yatırımcılar da yaptığı çalışmalarla, jeotermal kaynağın bu günkü konumuna ulaşmasına önemli katkı sağlamışlardır.

Türkiye, geleneksel enerji kaynakları kadar olmasa bile, ülke geneline yayılmış olan jeotermal kaynaklarıyla ekonomik bir potansiyele sahiptir. Günümüzde, jeotermal kaynaklar ucuz, temiz, sürdürülebilir, yerli, çok amaçlı kullanılabilir özellikleri ve kullanım çeşitliliğinden dolayı artık enerji kullanımında seçenek olarak değerlendirilecek düzeye gelmiştir. Kuşkusuz enerjinin kalitesi ve düzenli bir enerji olması çok önemlidir. Jeotermal enerji ile güvenli ve düzenli enerji elde etmek mümkün. Jeotermal enerjinin sağladığı bu avantajdan dolayı da jeotermal enerji santralleri, özellikle sanayi üretiminde kesintisiz ve aynı zamanda kaliteli enerji sağlaması bakımından en güvenli bir seçenek sunmaktadır.

Jeotermal enerji ülkemiz için oldukça önemli yenilenebilir bir kaynaktır. Düşük yatırım maliyeti, olumsuz çevre etkilerinin çok düşük seviyelerde olması ve potansiyel miktarı “jeotermal enerji” konusunu ülkemiz için daha cazip hale getirmektedir. Enerji açığı nedeniyle yeni enerji kaynaklarına yönelen  iğer ülkeler gibi, Ülkemizde de son yıllarda bu kaynağa olan ilgi artmıştır. Üretilen akışkan başta elektrik üretimi olmak üzere ısıtma, termal kullanım ve sera uygulamaları gibi geniş bir yelpazede kullanılmakla beraber kaynaktan yararlanma henüz istenen düzeyde değildir.

Jeotermal sektörü, son zamanlarda yatırımların hızlandığı ve yeni işletmelerin devreye sokulduğu bir dönemi yaşamaktadır. Aynı zamanda bu dönem, idari ve teknik işleyişte önemli problemlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Sorunların çözümüne yönelik sıkça yapılan yönetmelik değişiklikleri ise çözüm olmaktan uzak olup günü kurtarmadan öteyegeçmeyecek gibi gözükmektedir. Bu çalışmanın amacı, jeotermal kaynaklara yönelik yapılan etüt, araştırma ve faaliyetlerinerişilebilen sonuçları esas alınarak, jeotermal kaynakların ulaştığı durumu yansıtmak, kaynaktan beklentileri gerçekleştirme ve gelecekte ülkenin sahip olduğu termal kapasiteye ulaşma hedefi için yapılması gereken çalışmaların önemini vurgulamaktır. Bunun yanında çalışmanın diğer önemsenen amacı, sektörde yaşanan sorunların ortak tartışma platformunda irdelenerek çözümü konusunda katkı sağlayacak öneriler geliştirmek, bu sorunları çözmek durumundaki otoritenin dikkatine sunmaktır.

2. Jeotermal Kaynakla İlgili Genel Bilgiler

Bu bölümde, rapor içeriğinde kullanılan kavramların ve yaklaşımların daha iyi ifade edilebilmeleri için temel bilgiler anlatılmaktadır.

2.1. Jeotermal Kavramlar

2.1.1. Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji jeolojik yapıya bağlı olarak oluşan, doğrudan ya da başka enerji türlerine dönüştürülerek yararlanılabilen, yeryüzüne su, buhar ve gaz ile de taşınabilen yerkabuğunun ulaşılabilir derinliklerindeki doğal kaynağın ısı enerjisidir. Ayrıca herhangi bir akışkan içermemesine rağmen bazı teknik yöntemlerle ısısından yararlanılan “Sıcak Kuru Kayalar” da jeotermal enerji kaynağıdır.

2.1.2. Jeotermal Sistem

Biri değiştiğinde ötekilerde de değişikliğe neden olacak şekilde etkileşimli bir bütünsellik içinde yer alan ısı kaynağı, ısı taşıyan akışkan, bunun dolaşıp biriktiği kaya ortamı, basınç ve sıcaklık koşulları, kimyasal bileşenler, bunların beslenme ve boşalma cepheleri ile benzerlerinin tümünü ifade eden ve doğal yollarla birbirleri ile bağ oluşturan sistemdir.

2.1.3. Jeotermal Alan

Derindeki jeotermal rezervuarın, jeolojik araştırmalar ve aletsel ölçümlerle sınırları tanımlanmış yüzeydeki izdüşümü olan yeryüzü parçasıdır. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.