Dosyalar

Türkiye’de Belediyelerin Jeotermal Isıtma Hizmeti Uygulamaları: Salihli Örneği


Türkiye’de Belediyelerin Jeotermal Isıtma Hizmeti Uygulamaları: Salihli Örneği
Mustafa ÖKMEN*
Cüneyt TUNCER**
 
Özet: Kamu hizmeti- yerel hizmet ilişkisinin açılımları bağlamında teorikte ve pratikte yaşanan gelişmeler, Türkiye’de yerel yönetimleri ve özellikle
de belediyeleri yeni ve farklı görevlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Özellikle Türkiye’nin zengin jeotermal kaynaklarıyla dünyadaki konumu ve dünya
enerji politikalarının ortaya koyduğu bazı realize sonuçlar, bu bağlamdaki arayışlar çerçevesinde yerel yönetimlerin jeotermal ısıtma hizmeti konusundaki ilgisini ve yapabilirliğini artırmaktadır. Bu yerel hizmetin bir takım önemli sorunları bulunmakla birlikte özellikle belediyelerin konuya ilgisi giderek artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Özellikle, yürürlüğe giren Jeotermal Yasasının oluşturduğu çerçevede, yerel hizmet niteliği ön planda olan ısıtma hizmeti uygulamaları ile belediyeler, ülkemizde önemli bir işlevi üstlenmiş olacaktır. Böyle bir çaba, hem Türkiye’de yerel yönetim pratiğinin oturması ve evrensel standartlarda bir yerel yönetimim kurumsallaşmasını, hem de doğal kaynaklarımızın rantabl ve yerindenlik (subsidiarity) ilkesi
çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayacaktır. Konu, çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının enerji politikaları içerisindeki işlevi açısından da ayrı
bir öneme sahiptir ve böyle bir işlevde yerel yönetimlerin çok önemli katkıları olabilir. Bu çalışmada, teorikte ve pratikte ortaya çıkan yeni açılımların, yerel bir kamu hizmeti olarak jeotermal ısıtma hizmeti sunma bağlamında belediyeleri nasıl etkilediği konusu irdelenmektedir. Konu, öncelikle
jeotermal kaynaklar ve ısıtma hizmeti uygulamalarının dünyadaki ve Türkiye’deki durumu bağlamında ele alınmış ve Salihli Belediyesinin bu
konudaki faaliyetleri örnek olarak incelenmiştir.
 
The Geothermal Heating Services of Municipalities in Turkey: The Salihli Case Abstract: Developments that is being lived in the theory and practices in the context of debates of public – local services relations has been forcing local governments and particularly municipalities in * Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO Yerel Yönetimler Programı ** Öğr. Gör. Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO Turkey to face with new and different  assignments.
 
Especially, because of Turkey's location in the world together with its rich geothermal sources, some  results put by world energy politics have been
increasing interests and capabilities of local administration on the issue of geothermal heating.  Despite being several problems of this local service,
municipalities are particularly exhibiting their interests in the subject in an accelerating and expanding manner. Another important point is that central governments must put in force some essential policies which will actively support local  government. In the framework of the Geothermal law which is in force, especially municipalities having local service characteristics basically will take over  important function with delivery of heating services practices. This kind afford will provide rooting of local government practices and institualization of local government in universal standards, besides, will provide our natural sources to be evaluated in the principles of effectiveness and subsidiarity. The subject has a salient aspect in relation to the functions of envirofriend alternative energy sources in energy olicies and, in this kind function, local  administration may important supports.
 
Keywords: Geothermal Energy, Local Service, Municipality, Geothermal Heating Service, Salihli 
 
GİRİŞ
Hızla devam eden nüfus artışı, sanayileşme ve hayat  standartlarındaki yükseliş vb. gelişmeler, günümüzde enerjiye olan talebi artırmaktadır. Bu bağlamda, fosil ve hidrotermal enerjiyle karşılanan enerji gereksinimi ünya ülkelerini değişik enerji kaynaklarına  yöneltmiştir. Bu enerji kaynaklarından birisi de yenilenebilir ve çevre dostu özelliğiyle dikkat çeken jeotermaldir.
 
Türkiye jeotermal enerji kaynakları açısından oldukça zengin bir ülke olmasına rağmen bu kaynaklarından  teknik, finans ve yönetim sorunları nedeniyle yeterli seviyede faydalanamamaktadır. Hem enerji kaynaklarının optimal kullanımı hem de çevre sorunlarının çözümüne ilişkin olumlu sonuçlara ulaşılabilmesi için etkin bir jeotermal politikası geliştirilmesi gerekmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik ve temiz enerji temini ve çevre kirliliğini (küresel sera etkisi) önleme çabaları büyük önem kazanmıştır. Bu konuda en iyi çözüm yollarından birisinin, temiz bir enerji çeşidi olan jeotermal enerji olduğu gerçeği bugün Türkiye’de de kabul görmektedir. Teknik, ekonomik ve yasal bazı sorunlar bulunsa da jeotermal
kaynakların kullanımı konusunda somut bir politika oluşturma çabaları artarak devam etmektedir. Özellikle bu konudaki yasal düzenlemelerin,

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.