Dosyalar

Türkiye’de Aynı Jeotermal Kaynaktan Yararlanma Anlaşmazlıkları Ve Yönetmelikte Birimleştirme Önerisine İlişkin Değişiklikler


Türkiye’de Aynı Jeotermal Kaynaktan Yararlanma Anlaşmazlıkları Ve Yönetmelikte Birimleştirme Önerisine İlişkin Değişiklikler

 

İbrahim Metin MIHÇAKAN

ÖZET

Türkiye’de Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 2007 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte, özellikle elektrik üretimi için jeotermal kaynaklardan yararlanmaya yönelik arama ve iĢletme ruhsatı baĢvuruları dikkate değer düzeyde artmıĢtır. Yasa ve uygulama yönetmeliği arama ve üretim faaliyetlerinde jeotermal sistemin ve kaynağın korunmasını, israf edilmemesini ve çevrenin korunmasını ilke olarak benimsemiĢtir.

Arama ve iĢletme ruhsatı verilmiĢ birçok çoğul (komĢu) ruhsat sahası aynı jeotermal kaynak üzerinde, geliĢigüzel çizilmiĢ komĢu sınırlar içinde, geometrik olarak Ģekilsiz çokgen alanlar halindedir. KomĢu ruhsatların aynı kaynaktan üreten kuyuları birbirlerini olumsuz etkilemeleri üzerine, bu sahaları iĢleten Ģirketler arasında rezerv ve üretim hakkı anlaĢmazlıkları çıkmıĢtır. Kendi kaynak ve üretim paylarını korumak üzere karĢılıklı olarak gereksiz sayıda yeni üretim veya geri basma kuyuları açan bazı iĢletmeciler, sonunda rezervuardan ve üretimden hak iddia ettikleri payları elde etmek amacıyla birbirlerini mahkemelerde dava etmiĢlerdir. Jeotermal kaynağı korumayıp israf edilmesine yol açan bu durum sürerken, arama ve iĢletme yapılan komĢu ruhsat sahalarının jeotermal kaynak ve kuyularına ait veriler önemli bir bilgi birikimi oluĢturmuĢtur. Bu bilgiler ile yeni ruhsatların benzeri anlaĢmazlıklara yol açmayacak biçimde seçilmiĢ sınırlara sahip sahalara verilmesi ve var olan anlaĢmazlıkları giderici bir uygulamaya geçmek mümkün iken, baĢlangıçtaki uygulama sürdürülmüĢtür. Aynı jeotermal kaynaktan yararlanma anlaĢmazlıkları sorununu jeotermal kaynağı koruma ve israf etmeme ilkesi doğrultusunda sona erdirmek üzere, komĢu sahaların “birimleĢtirme” ile iĢletilmeleri önerilmiĢtir.

Durum bu iken, 2013 ve 2014 yıllarında yasaya ait uygulama yönetmeliğinde değiĢiklikler yapan iki yönetmelik yayımlanmıĢtır. 2013 yılında yapılan yönetmelik değiĢikliğinde, komĢu ruhsat sahiplerinin talep etmeleri halinde, MTA Genel Müdürlüğü’nün uygun görüĢü alınmak üzere ruhsatların belirtilen koĢullarda “birleĢtirilmesi”ne izin verilmiĢtir. Ayrıca, iki yönetmelik değiĢikliğinde de, komĢu sahalarda delinecek kuyuların sınıra ne kadar uzakta olabileceklerine dair kurallar getirilmiĢtir. Konuya iliĢkin sorunun çözümüne yönelik bir yaklaĢım gibi görünen bu uygulama ve kuralların fiziksel gerekçeleri ve ayrıntıları ortaya konulmadığı gibi, önerilen “birimleĢtirme” yönteminden farklıdırlar.

Bu çalıĢma aynı jeotermal kaynaktan yararlanma anlaĢmazlıklarına iliĢkin güncel durumu ele almakta, birimleĢtirme açısından yasayı ve buna ait yönetmelik değiĢikliklerini irdelemektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, jeotermal, yasa, yönetmelik, sınırdaĢ ve çoğul ruhsatlar, birimleĢtirme

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.